Algemene Verkoopsvoorwaarden

Gezel - Acar

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, gebeurt betaling ofwel in contanten tegen kwijting ofwel door overschrijving op de aangegeven financiële rekening. In het laatste geval wordt de betaling geacht te zijn gedaan vanaf het ogenblik dat de gelden op de voornoemde rekening worden gecrediteerd.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

In geval van vertraging in de betaling zal de in gebreke blijvende partij (behoudens indien deze een consument is) van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de andere partij volgende verschuldigd zijn:
1. een nalatigheidintrest vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de effectieve en integrale betaling ervan, berekend aan een intrestvoet zoals bepaald in de Wet op de betalingsachterstand inzake handelstransacties;
2. daarenboven, de vergoeding van alle door de vertraging in de betaling ontstane invorderingskosten, met een minimum van 10% van de hoofdsom of het onbetaald gebleven saldo ervan, dit bedrag zal evenwel niet lager zijn dan 500,00 euro.

In geval van vertraging in de betaling van een B2C-factuur geldt voor de in gebreke blijvende partij het volgende:
Als de consument zijn schuld niet heeft betaald wanneer de termijn van veertien kalenderdagen zoals bepaald in de door de verkoper verzonden eerste herinnering/ingebrekestelling, is afgelopen, kan de schuld worden verhoogd met:
1. verwijlinteresten berekend op grond van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som,vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de consument wordt verzonden;
2. daarenboven een forfaitaire vergoeding begroot als volgt:
a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Elke klacht in verband met een factuur dient binnen de acht dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk aan de verkoper worden gemeld.

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van de plaats van de vennootschapszetel van de verkoper bevoegd.

Zolang alle aan de verkoper verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de klant, is de verkoper, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag.

Het niet betalen van één der facturen op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande bedragen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag of voordien toegestane betalingsvoorwaarden, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Het niet nakomen door de klant van de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen geeft de verkoper het recht om, na ingebrekestelling van de klant om hieraan binnen de 5 werkdagen te remediëren, zijn verplichtingen uit hoofde van alle lopende overeenkomsten tussen partijen op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, waarbij de klant alle door de verkoper geleden schade dient te vergoeden. Eenzelfde recht wordt toegekend aan de klant indien de verkoper in gebreke zou blijven om zijn contractuele verbintenissen na te komen.

Heb je een specifieke vraag?

We reiken je graag één van onze oplossingen aan!

Contacteer ons
nv Gezel
Beukenstraat 160
9255 Buggenhout
Maatschappelijke zetel
Beukenstraat 160
9255 Buggenhout

Belfius BE29 7755 9583 6564
BNP BE88 2930 5206 8241
KBC BE81 7372 2119 6924
© Gezel 2024 | website by Appeel.io